Ο Δήμος Ιητών ανακοινώνει την υπογραφή συμβάσεων με την εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., για την κατασκευή των παρακάτω δύο νέων έργων, οι εργασίες των οποίων αναμένεται να εκκινήσουν μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου:

  1. Αποκατάσταση υφάλων και εξάλων κατασκευών τμήματος μικτής χρήσης Λιμένα Ίου.

Αντικείμενο της σύμβασης, με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ, αποτελούν η αποκατάσταση υφάλων και εξάλων κατασκευών στον λιμένα αλλά και το οδικό δίκτυο πέριξ αυτού, με την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου να ορίζεται στους δέκα (10) μήνες. Στόχο του συγκεκριμένου έργου αποτελούν η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των ελλιμενιζόμενων σκαφών και των χρηστών του λιμένα, καθώς και η βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των υποδομών και των εγκαταστάσεων. Κατά τον σχεδιασμό του έργου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της πρόσδεσης των σκαφών που προσεγγίζουν στην λιμενική εγκατάσταση, όπως και στην βελτίωση της ποιότητας των παροχών προς τους χρήστες, ενώ τα υλικά επιλέχθηκαν με κριτήριο τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά για την μείωση της θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας.

Στις υποδομές περιμετρικά του τμήματος μικτής χρήσης του λιμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

· Αντικατάσταση φωτιστικών, σταθμών εξυπηρέτησης σκαφών και πυροσβεστικών φωλιών.

· Εγκατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων, κλιμάκων και νέων δεστρών.

· Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους, και

· Αποξήλωση του παλαιού και προσθήκη νέου ασφαλτοτάπητα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με Κωδικό τίτλο: “Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων σφαγείου

Αντικείμενο της σύμβασης, με συνολικό προϋπολογισμό 295.000 ευρώ, αποτελούν η προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων του σφαγείου, με την οποία θα επιτυγχάνεται απόδοση 90%-95% τόσο στην επεξεργασία του οργανικού φορτίου, όσο και στην κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών. Η μονάδα αυτή θα αποτελείται από τις εξής επί μέρους μονάδες:

· Δεξαμενή προκαθίζησης

· Δεξαμενή εξισορρόπησης με υποβρύχιο αερισμό

· Δεξαμενή κροκίδωσης (ταχείας ανάμιξης)

· Σύστημα επίπλευσης διαλυτού αέρα με επιφανειακό ξέστρο (DAF)

· Δεξαμενή διόρθωσης οξύτητας pH

· Δεξαμενή αερισμού

· Δεξαμενή καθίζησης

· Δεξαμενή χλωρίωσης

· Δεξαμενή σταθεροποίησης λάσπης (σιλό)

· Κλίνες ξήρανσης

Για την λειτουργία της μονάδας θα απαιτηθούν βοηθητικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού και την αποθήκευση των χημικών, ενώ στην προμήθεια περιλαμβάνονται η εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία της. Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνονται: η λειτουργία του σφαγείου σύμφωνα με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, η ασφαλής επεξεργασία και διάθεση της επεξεργασμένης εκροής και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *