Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου, όρισε τα αποφαινόμενα όργανα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Επέκταση προβλήτας λιμένα Φολεγάνδρου.

Πρόκειται για μία μελέτη, η οποία αναμένεται να στοιχίσει συνολικά 245.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών 15% και ΦΠΑ 24% και η εκπόνηση της οποίας αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση ενός έργου πνοής, που θα βελτιώσει αισθητά την κύρια λιμενική εγκατάσταση στο νησί της Φολεγάνδρου.

Στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης, ορίστηκε ως προϊστάμενη αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤ ίου, ενώ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών, καθώς, όπως σημειώθηκε, το Λιμενικό Ταμείου δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και διοικητική επάρκεια.

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή, στα ανατολικά της υφιστάμενης προβλήτας, παραλιακών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 100 μέτρων και μόλου μήκους 80 μέτρων, όπως και χερσαία ζώνη πίσω από τα κρηπιδώματα επιφάνειας 10 στρεμμάτων περίπου.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση των παραπάνω έργων είναι:

  • Μελέτες Τοπογραφίας: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και βυθομέτρηση σε όλη την λιμενολεκάνη,
  • Μελέτες Λιμενικών έργων: μελέτη των νέων έργων του λιμένα. Θα πραγματοποιηθούν επιπλέον και υποστηρικτικές μελέτες, όπως κυματικής διαταραχής, Ακτομηχανική και έλεγχος ποιότητας Βυθοκορημάτων,
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Αφορά στα νέα λιμενικά έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που απαιτείται διότι ο συγκεκριμένος λιμένας βρίσκεται σε περιοχή Natura,
  • H/M Μελετών: Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του νέου λιμένα,
  • Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη: Θα πραγματοποιηθούν δύο γεωτρήσεις θαλάσσιες και μια στην ξηρά.

Τέλος, τέλος, θα εκπονηθούν ΣΑΥ-ΦΑΥ και θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ώστε να ωριμάσει πλήρως ο φάκελος, για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του εν λόγω έργου.