Σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ), αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αντιπάρου το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος πλωτών προβλητών για τον εποχιακό ελλιμενισμό σκαφών στο Λιμένα Αντιπάρου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου αφορά σε κόστος περίπου 78,7 χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τα οποία θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Αντιπάρου.

Σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, την οποία ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αντιπάρου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου δε διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης, τη διεκπεραίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παραλαβή της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος πλωτών προβλητών για το λιμάνι της Αντιπάρου και για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα παραπάνω.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί η ανάθεση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της τεχνικής υποστήριξης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για τον ελλιμενισμό σκαφών στον λιμένα Δήμου Αντιπάρου» και ειδικότερα οι παρακάτω εργασίες:

  • Σύνταξη των Τεχνικών προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης
  • Υποστήριξη της διαδικασίας δημοπράτησης της προμήθειας
  • Συμμετοχή στην παραλαβή της προμήθειας
  • Υποστήριξη στην διαδικασία αδειοδότησης.

Το παραπάνω αντικείμενο θα υλοποιηθεί από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, η οποία αναλαμβάνει να παρέχει την παραπάνω τεχνική υποστήριξη όπως προβλέπεται με την συνδρομή μηχανικών, κατάλληλης ειδικότητας, της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνταχθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, θα διεκπεραιωθεί η διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα, ενώ τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ άλλων θα υποστηρίζουν τον Δήμο και στην έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που θα υλοποιήσουν το έργο βαραίνουν την ίδια και οι υπηρεσίες παρέχονται αδαπάνως για τον Δήμο. Ο Δήμος επιβαρύνεται με την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που αφορούν σε τυχόν δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που θα συμμετέχουν στην παροχή της τεχνικής υποστήριξης. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσόν των χιλίων περίπου ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *