Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή Μονάδας προεπεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Άνδρου”.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 10,6 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 13,2 εκατ.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 14/07/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 18/07/2023.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 87 μήνες.

Το έργο

Το έργο αφορά στην κατασκευή των ακόλουθων επιμέρους έργων εντός γηπέδου 90,17 στρ. περίπου:

1)Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 101.000 m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 25 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων του Δήμου Άνδρου.

2)Μονάδα επεξεργασίας Υπολειπόμενων Σύμμεικτων ΑΣΑ μετά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) δυναμικότητας 2.388 tn/έτος και επεξεργασίας (κομποστοποίησης) Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 445 tn/έτος όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται έργα οδικής πρόσβασης, που αφορούν

1)στην ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού πρόσβασης μήκους περίπου 1,77km,

2)ρηκοτομική και οριζοντιογραφική βελτίωση υφιστάμενης οδού μήκους περίπου 1,91km και

3)νέα χάραξη οδού μήκους περίπου 0,33km.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων για 3 μήνες.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *