Μια εβδομάδα επιτυχιών για τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας», προϋπολογισμού 4.194.000,00 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Πρόκειται για μία πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

▪ (Υποέργο 1): Διασύνδεση Δικτύων Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου – Εμπορείου – Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας, που περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας περίπου 500m3, την κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής Εμπορείου και την κατασκευή περίπου 7,5 km νέων αγωγών ύδρευσης.

▪ (Υποέργο 2): Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Κ. Καρτεράδου – Δ.Κ. Μεσαριάς Νήσου Θήρας, που περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών πόσιμου νερού (περίπου 1.950m3 και 170m3 έκαστη), την κατασκευή επτά νέων αντλιοστασίων και την κατασκευή περίπου 9,3 km νέων αγωγών ύδρευσης.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μανόλης Ορφανός, ήρθε η δικαίωση για την Διοίκηση και τα στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η επιβράβευση για τους κόπους και την εργατικότητά τους. Με την εξασφάλιση αυτή της χρηματοδότησης παρέχεται η δυνατότητα στην Επιχείρηση να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις υποδομές της και τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές της Σαντορίνης, αφού μέσω των νέων δικτύων ύδρευσης θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αφαλατωμένο νερό σε όλους τους καταναλωτές των οικισμών του Μεγαλοχωρίου, του Εμπορείου, του Ακρωτηρίου, του Καρτεράδου και της Μεσαρίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *