Η ΟΝΕΧ, έχοντας ως κεντρική προτεραιότητά της την συνολικότερη αναβάθμιση του λιμανιού και ολόκληρης της Σύρου, πέρα από τους ισχύοντες κανονισμούς και το ήδη διαμορφωθέν ρυθμιστικό πλαίσιο, λειτουργώντας στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εφαρμόζει, ανέθεσε σε ανάδοχο οργανισμό, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), να παρακολουθεί σταθερά την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων και των ιζημάτων στον παράκτιο χώρο του ναυπηγείου, στον κόλπο της Ερμούπολης.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτηρούνται εγκαίρως και σε μόνιμη βάση όλες οι επιτελούμενες διεργασίες από πλευράς του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με τη χρήση μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου. Παράλληλα, όλες οι αναλύσεις θα λαμβάνουν χώρα επίσης στα εργαστήρια του αναδόχου, τα οποία είναι διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ κατά ELOT EN ISO/IEC 17025. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας, θα συντάσσονται αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων και την αξιολόγησή τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΡΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΝΕΧ (ΥΔΑΤΩΝ, ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑ)

Η παρακολούθηση των ιζημάτων και των υδάτων έρχεται να συμπληρώσει μια ήδη υπάρχουσα επένδυση της ΟΝΕΧ, η οποία έχει ως αντικείμενο την μόνιμη, έγκυρη και προηγμένη παρακολούθηση του αέρα, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Μάλιστα τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται  αδιάλειπτα και σε πραγματικό χρόνο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όλα τα παραπάνω είναι αναπόσπαστο μέρος ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ασφάλειας, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με τις δημόσιες εξαγγελίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΝΕΧ Shipyards & technologies, κ. Πάνου Ξενοκώστα .

Δίνοντας την πρέπουσα βαρύτητα στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, ο Όμιλος ΟΝΕΧ  θα συνεχίσει να κινείται αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, με γνώμονα την παραγωγή οφέλους τόσο για τις περιοχές δραστηριότητάς της, όσο και για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *