ΗΕΕΤΑΑ, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ρόλο της ως τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος των ΟΤΑ, αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της και στέκεται αρωγός σε κάθε αίτημα των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχει ως σκοπό την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, παραδόθηκε στη ∆ήμαρχο Φολεγάνδρου κα. Ευθαλία Παπαδοπούλου, ο πλήρης φάκελος της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη επεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης του ∆ήμου Φολεγάνδρου», από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) ∆ημήτρη Μαραβέλια και Σπύρο Σπυρίδων αντίστοιχα.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης της Εταιρίας και του ∆ήμου Φολεγάνδρου.

Επιπρόσθετα, στην ίδια Προγραμματική Σύμβαση, περιλαμβάνεται και η υλοποίηση του έργου: «Επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης», έργο το οποίο ήδη εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Η ολοκλήρωση υλοποίησης των έργων αυτών, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Φολεγάνδρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *