Στην έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Πάρου για δέκα μήνες» μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προχώρησε το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου του φορέα και Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, «λόγω της ανάληψης της αρμοδιότητας εκ μέρους του Φορέα μας μόλις τον τελευταίο χρόνο ήταν αδύνατος ο προγραμματισμός της δημοπράτησης της εν λόγω σύμβασης εγκαίρως, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που παραλήφθηκαν δεν ήταν λειτουργικά, παρουσίαζαν βλάβες για τις οποίες απαιτούνταν χρόνος να καταγραφούν και να προϋπολογιστούν εγκαίρως».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Χατζημάρκο, «υφίστανται πραγματικά περιστατικά (και συγκεκριμένα η μη ανταπόκριση των Δήμων στην εκ του νόμου υποχρέωσή τους για έγκαιρη καταβολή των οφειλομένων στον Φορέα μας) που ήταν αιφνίδια, άγνωστα και απρόβλεπτα για εμάς και οπωσδήποτε δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης μας, ενώ επιπροσθέτως καθιστούσαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη λήψη των αναγκαίων για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης από την λήξη των εν θέματι συμβάσεων – είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται δημοσιολογιστικά η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας όταν ελλείπουν τα σχετικά κονδύλια και μάλιστα όταν είναι άδηλο πότε θα εισπραχθούν».

Ταυτόχρονα ο κ. Χατζημάρκος επεσήμανε, ότι «πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι ο Φορέας μας μέχρι σήμερα στερείται της απαραίτητης στελέχωσης, όντας αναγκασμένος να επιτελέσει επιτυχώς νευραλγικές αρμοδιότητες σε όλη την έκταση του Νοτίου Αιγαίου. Είναι πρόδηλο ότι ο Φορέας μας που μόλις ανέλαβε τις σχετικές αρμοδιότητες, δεν έχει καμία συμμετοχή στην διαμορφωθείσα κατάσταση».

Εν προκειμένω σχετικά με τον ΧΥΤΑ Πάρου, ο ίδιος σημείωσε, πως «λήγει άμεσα η σύμβαση λειτουργίας της εν θέματι εγκατάστασης. Ως εκ τούτου επαπειλείται η άμεση διακοπή της λειτουργίας κρίσιμων περιβαλλοντικά και υγειονομικά δομών, η οποία επιβάλλεται, για προφανείς λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα δημόσιας υγείας, να αποφευχθεί. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας προϋποθέτει πάροδο τουλάχιστον οκταμήνου, χρονικό διάστημα ως προς το οποίο είναι αδύνατη η διακοπή λειτουργίας των επίμαχων εγκαταστάσεων. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάρου είναι η μοναδική υποδομή η οποία μπορεί να δεχθεί προς υγειονομική ταφή τα δημοτικά απορρίμματα του Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρου. Επιπλέον η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να διακοπεί δεδομένου ότι η αδιάλειπτη λειτουργία του επιβάλλεται κατά τρόπο επιτακτικό για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ειδικά σε συνθήκες υγειονομικής κρίσεως. Σημειώνεται επιπλέον ότι δε νοείται η παύση της λειτουργίας των εν λόγω κρίσιμων υποδομών σε δύο από τους πιο κρίσιμους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας όταν επίκειται η έναρξη της τουριστικής περιόδου».

Ως εκ τούτου, προτάθηκε και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Πάρου για δέκα (10) μήνες», ανέρχεται σε ποσό ίσο με 301.397,59 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και αναμένεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους του φορέα

Τονίζεται πως η παρούσα ανάθεση λαμβάνει χώρα με ρητό όρο να περατωθούν οι σχετικές συμβάσεις μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί με το αυτό αντικείμενο που έχουν ήδη δρομολογηθεί και αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση.