Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου του εκσυχρονισμού Δημοτικού
Σφαγείου Τήνου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Τήνου, Ιωάννης
Σιώτος, στο πλαίσιο της στήριξης και ενίσχυσης του αγρο-κτηνοτροφικού τομέα των νησιών από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Σφαγείου Τήνου,
για τον οποίο είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού και
ψυκτικών συγκροτημάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 65.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη
χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 65.000,00, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών
της.
Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της, με
δυνατότητα παράτασής της για ένα χρόνο έως την ολοκλήρωση του έργου.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *