Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη αλλά και της Μαρίας Σπυράκη από το Ευρωκοινοβούλιο.

Λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί ώρα Βρυξελλών έφτασε στην  αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Αλέξης Γεωργούλης. Με ανάταση χειρός, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της άρσης της ασυλίας του ευρωβουλευτή δύο ημέρες μετά την εισήγηση της επιτροπής νομικών υποθέσεων του ΕΚ. Οι βελγικές αρχές είχαν αιτηθεί την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, μετά από καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό.Η έκθεση της JURI ανέφερε χαρακτηριστικά:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  • έχοντας υπόψη το από 7ης Ιουλίου 2022 αίτημα για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη που υποβλήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Εισαγγελίας Εφετών Βρυξελλών σε συνάρτηση με ποινική διαδικασία, διαβιβάστηκε από την Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας με επιστολή της στις 30 Μαρτίου 2023 και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 17 Απριλίου 2023,
  • έχοντας υπόψη ότι ο Αλέξης Γεωργούλης παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασής του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,
  • έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,
  • έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019,
  • έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,
  • έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0202/2023),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός εισαγγελέας της Εισαγγελίας Εφετών Βρυξελλών ζήτησε την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη για την Ελλάδα, σε συνάρτηση με ποινικά αδικήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις που εικάζεται ότι διέπραξε ο Αλέξης Γεωργούλης συνιστούν τα εξής ποινικά αδικήματα: βιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας κατά την έννοια του άρθρου 417/11 του βελγικού Ποινικού Κώδικα, και εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 398 του βελγικού Ποινικού Κώδικα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του, καθώς και ότι η βουλευτική ασυλία αποσκοπεί στην προστασία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του από δικαστικές διαδικασίες που αφορούν δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικαζόμενα αδικήματα δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους, και, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών, της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση περί άρσης ή μη άρσης της ασυλίας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί ευλόγως να λάβει υπόψη τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή όχι την ασυλία του[3]· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση ως προς την άρση της βουλευτικής ασυλίας του·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η επίμαχη δικαστική έρευνα ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1. αποφασίζει να άρει την ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη”.

Η συνήγορος του Αλέξη Γεωργούλη, Σταματία Μαλλά είχε δηλώσει ότι  ο ίδιος είχε προτείνει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Βελγίου να εμφανισθεί και να παράσχει εξηγήσεις, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω του ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας του.

Επίσης, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη για ζητήματα που αφορούσαν την μισθοδοσία συνεργατών της. Ειδικότερα, 408 ψήφοι ήταν υπέρ, 150 κατά και 48 ήταν οι αποχές.

Η κ. Σπυράκη είχε δηλώσει μετά την εισήγηση της επιτροπής νομικών υποθέσεων:  «Δεν “κρύφτηκα” πίσω από την ασυλία μου. Αντίθετα, με επιστολή μου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών υποθέσεων (JURI) ζήτησα την άρση της ασυλίας μου και την επίσπευση της διαδικασίας. Ουδέποτε κατηγορήθηκα για λήψη αμοιβών συνεργατών μου ή παράνομη εκταμίευση κονδυλίων του προϋπολογισμού. Δεν έχω καμία οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπιστεύομαι απόλυτα τη Δικαιοσύνη»

 

 

 

 

ertnews.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *