Στην τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του με την ΕΕΑΑ προχώρησε ο Δήμος Κύθνου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω της εταιρείας στη μεταφορά των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύθνου, έγινε τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς και τελικής διάθεσης του υπολείμματος διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Κύθνου από το ΚΔΑΥ στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΑΑ συμφωνεί να καταβάλει στον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προς διευκόλυνση του Δήμου και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022.-.31.12.2022, το ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη τελικής διάθεσης (τέλος ταφής) του υπολείμματος διαλογής του Δήμου (40 ευρώ / τόνο), και αντιστοίχως στη συνέχεια να τιμολογήσει το Δήμο με το ισόποσο.

Ο Δήμος θα καταβάλει στην ΕΕΑΑ το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος ταφής υπολείμματος διαλογής του (έναντι 40 ευρώ / τόνο), που διατέθηκε στον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για το έτος 2022, σε μηνιαίες δόσεις και εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη εκάστου μήνα αναφοράς.

Η πιστοποίηση του υπολείμματος θα γίνεται κατά την πάγια πρακτική με βάση την τελευταία πραγματοποιηθείσα ανάλυση εισερχομένου σε ΚΔΑΥ Αττικής φορτίου που έχει συλλεχθεί από το Δήμο, ενώ η τιμολόγηση του Δήμου θα γίνεται με βάση τις πιστοποιηθείσες ποσότητες.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης σημειώνεται πως αν για οποιοδήποτε λόγο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. πάψει να δέχεται το υπόλειμμα διαλογής του Δήμου, τότε η τροποποίηση λύεται άμεσα και αζημίως και για τα δυο μέρη. Επίσης στην περίπτωση που ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. πάψει να δέχεται το υπόλειμμα διαλογής του Δήμου, ο Δήμος οφείλει να παραλάβει από το ΚΔΑΥ Αττικής όλες τις μέχρι τότε σωρευμένες ποσότητες υπολείμματος που του αναλογούν.

Επιπλέον, τροποποίηση της σύμβασης έγινε και όσον αφορά στην εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και συγκεκριμένα, για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τον Δήμο Κύθνου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Δυνάμει της σύμβασης συνεργασίας των δύο φορέων, συμφωνήθηκε η συνδρομή της ΕΕΤΑΑ για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του Δήμου, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση συνεργασίας, ήταν και η κατασκευή της απαραίτητης ΣΜΑΥ και η εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών προς τον ΣΜΑΥ, ώστε να καθίσταται ασφαλής και απρόσκοπτη η μεταφόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων ΚΔΑΥ.

Επειδή η ΕΕΑΑ επιθυμεί να συνδράμει για την περίοδο 1.1.2022 έως και 31.12.2022 το Δήμο, αναφορικά με τη μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από τον Δήμο προς το ΚΔΑΥ, καθώς και επειδή ο Δήμος Κύθνου κατατάσσεται στους μικρούς νησιωτικούς δήμους και ως εκ τούτου χρήζει ειδικής αντιμετώπισης, μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, η ΕΕΑΑ συμφωνεί όπως καταβάλλει στο Δήμο για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας προς το ΚΔΑΥ, το ποσό των 125 ευρώ ανά μεταφερόμενο τόνο (ήτοι κατ’ εξαίρεση σε ποσοστό 100% του συνολικού τμήματος, αντί σε ποσοστό 46% που αντιστοιχεί στο μερίδιο ευθύνης της ΕΕΑΑ, για το λόγο ότι ο δήμος ανήκει στους μικρούς νησιωτικούς δήμους της Χώρας), έναντι προσκόμισης από το Δήμο σχετικών δελτίων αποστολής του Δήμου υπογεγραμμένα αρμοδίως και έκδοσης σχετικού τιμολογίου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος αναλαμβάνει, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τη μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ, με την ανάθεση του σχετικού έργου σε εργολάβο μεταφορέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *