Με τον Ν. 4837/2021 θεσπίστηκε ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η
Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της
επιλογής του ή του εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της
ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των
εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και
τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως
σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
Μέχρι τις 11 Ιουνίου 2023, τα άτομα με αναπηρία από 16 έως 65 ετών μπορούν να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr με
χρήση κωδικών taxisnet ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας. Στη δεύτερη περίπτωση, οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν:
• την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την Κάρτα Αναπηρία τους
• την ισχύουσα Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας τους
• το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι
προστατευόμενο μέλος, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως
προστατευόμενο μέλος.
• τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του
• εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του
• το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται
από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:
o τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος
o τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)
o τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος
Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με
αναπηρία. ΔΕΝ εξυπηρετούν για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο σύστημα (πχ επιλογή
ραντεβού αξιολόγησης, καταχώρηση συμφωνητικών, υποβολή αίτησης όσων θέλουν να γίνουν
Προσωπικοί Βοηθοί, κ.λπ.).

Χώρα Νάξου, Νάξος 84300 |τ. 22853 60100

e-mail: press@naxos.gov.gr | www.e-naxos.eu | https://www.facebook.com/municipalityofnaxos
Τηλέφωνο Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: 2285024844
Στο επισυναπτόμενο αρχείο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
ένταξης στο Πρόγραμμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *