Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς ἐν Σύρῳ παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Εὐγγέλου Σίμου.
Ὁ μεταστάς ἐγεννήθη εἰς Ἑρμούπολιν Σύρου, τήν 1ην Ὀκτωβρίου 1944.
Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 26ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1993 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἑρμουπόλεως καί Πρεσβύτερος τήν 31ην Ὀκτωβρίου 1993 εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Βαρβάρας Κινίου Σύρου, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου ἡμῶν Δωροθέου Α΄.
Τήν 26ην Δεκεμβρίου 1972 ἐνυμφεύθη τήν εὐσεβεστάτην Ἀργυρώ Φύσσα, μετά τῆς ὁποίας ἀπέκτησεν δύο θυγατέρας.
Ὁ ἀείμνηστος, ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, διεκρίνετο διά τήν ἁπλότητα, τήν καλοκαγαθίαν καί τήν πηγαίαν καλωσύνην του, ἠγάπα ὅλους καί ἠγαπᾶτο ἀπό ὅλους, ἐτίμα καί ἐσέβετο τόσον τόν ἀοίδιμον Προκάτοχόν μας ὅσον καί τήν ταπεινότητά μας, διετήρει ἀρίστας σχἐσεις φιλαδελφίας μετἀ τῶν συνεφημερίων του καί διηκόνησεν εὐόρκως τήν Ένορίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, περιοχῆς Πέτρας Ἑρμουπόλεως, καί τά Παρεκκλήσιά της τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἀπό τήν ἡμέραν τοῦ διορισμοῦ του εἰς αὐτόν, την 10ην Νοεμβρίου1993, ἕως καί τῆς ἐκδημίας του.
Τόν μακαριστόν Πρωτοπρεσβύτερον Εὐάγγελον Σίμον θά ἐξοδεύσωμεν, μετά τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν οἰκογενῶν, τῶν Ἐνοριτῶν καί τῶν συμπολιτῶν του, τήν Τρίτην 17ην Ὀκτωβρίου καί ὥραν 11:00 π.μ. ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου.

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *