Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης στη θέση ‘’Καρνάγιο’’» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», συνολικού κόστους 166.489,00€ η οποία πραγματοποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 285/25-02-2022 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή της ανωδομής του αλιευτικού καταφυγίου, η κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης και ύδρευσης αλλά και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του και περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

1. Η επισκευή της ανωδομής με την κατασκευή αντιολισθητικής επιφάνειας συνολικού εμβαδού 1.520 τ.μ.

2. Η κατασκευή νέων δικτύων πυρόσβεσης και ύδρευσης

3. Η οριοθέτηση του κρηπιδώματος από την πλευρά του δρόμου με υπερύψωση του κρηπιδώματος και δημιουργία πεζοδρομίου, για τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης διέλευσης των χρηστών και επισκεπτών και για το διαχωρισμό του καταφυγίου από το χώρο στάθμευσης και την παραλιακή οδό.

4. Η αναβάθμιση του φωτισμού με την αντικατάσταση προβολέων χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής αποδοτικότητας.

5. Η κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και όδευσης για άτομα με προβλήματα όρασης, από έγχρωμες τσιμεντόπλακες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

6. Η προμήθεια δέκα νέων μηχανημάτων παροχής νερού – ρεύματος (pilar) σύγχρονης τεχνολογίας

7. Η προμήθεια ειδικού αναβατορίου για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα στην επιβίβαση και αποβίβαση στα σκάφη.