Με απόφαση του Δημάρχου κ. Νικολάου Λειβαδάρα ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για τα επόμενα δύο χρόνια και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2023.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 381
Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με
τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
“Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με
το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Την υπ΄αριθ. ΓΠ-192/18-03-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
«Τροποποίηση της Απόφασης, με αριθμό 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/τ΄Β/2013)”, και θέμα
”Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto
πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ Β΄699)».
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.
2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν άμισθοι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με το άρθρο
59 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.
4647/2019 (Α΄204) και αναδιατυπώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4842/2021 (Α’
190). Ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων σε κάθε δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα
τρίτο του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορούν να οριστούν σε κάθε
Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (ΦΕΚ 2800/τ.Β΄17-
10-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. αποφ. 20905/2017 με θέμα «¨Εγκριση
τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης» ΦΕΚ 1373/24-4-2017.
9. Την με αρ. 41/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

10.Το από 21/8/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
11. Tην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αρ. 809/85741/19.11.2021:Ορισμός Αντιδημάρχων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης, με θητεία από 01/01/2022 έως και 31/12/2023, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:
1.Ορίζει τον κ. Φωτεινιά Νικόλαο του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
β)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών,
γ)την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην
αρμόδιους αντιδημάρχους,
δ)την Προεδρία της Ποιότητας Ζωής του Δήμου και
ε)την τέλεση πολιτικών γάμων.
2.Ορίζει τον κ. Αληφραγκή Μηνά του Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας,
β)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
γ)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε
δ)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Πολιτικής
Προστασίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής και
ε)την τέλεση πολιτικών γάμων.
3.Ορίζει τον κ. Πιταούλη Ιωάννη του Ελευθερίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α]α) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
β)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης
του Επιχειρηματία,
γ)την υπογραφή όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την λειτουργία του Γραφείου
αδειοδότησης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. ίδρυση και λειτουργία,
σφράγιση κ.λπ.),
δ) την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
ε) τη διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας και
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή, πέραν
των όσων αναφέρονται στην παρ. ΣΤ’ ακολούθως και για:
 την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού όλων των δαπανών του Δήμου,
 την υπογραφή όλων των δανειστικών συμβολαίων, των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων
και των συμφωνητικών εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων, και
 την υπογραφή των αποφάσεων για τις απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης προμηθειών,
εργασιών, υπηρεσιών μεταφορών και συμβάσεις απευθείας ανάθεσης, έργων, προμηθειών,
εργασιών, υπηρεσιών κ.λπ.

Β] κατά τόπον, τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης και ιδίως:
α) την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική
Ενότητα πλην των υπηρεσιών που εποπτεύονται καθ’ ύλην από άλλο Αντιδήμαρχο,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
Δημοτική Ενότητα,
γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην
Δημοτική Ενότητα, και
δ) την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων:1)Ερμούπολης και 2)Μάννα και τους
εκπροσώπους αυτών για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4.Ορίζει την κ. Λεονταρίτη Κλεονίκη (Αλίκη) του Αργυρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολιτισμού και του Γραφείου
Φιλαρμονικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού.
β)την τέλεση πολιτικών γάμων.
5.Ορίζει τον κ. Κουταβά Παναγιώτη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α]α)την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τουρισμού, του Αυτοτελούς Τμήματος
Πολιτισμού και Τουρισμού.
β)την τέλεση πολιτικών γάμων.
Β] κατά τόπον, τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Άνω Σύρου και ιδίως:
α) την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική
Ενότητα πλην των υπηρεσιών που εποπτεύονται καθ’ ύλην από άλλο Αντιδήμαρχο,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
Δημοτική Ενότητα,
γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην
Δημοτική Ενότητα, και
δ) την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων 1) Άνω Σύρου, 2)Γαλησσά, 3)Πάγου και
4)Χρούσσων και τους εκπροσώπους αυτών για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6.Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βρούτση Ιωάννη του Νικολάου, καθ’
ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας,
Νεολαίας και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του
Δήμου, πλην του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Προγραμμάτων και του Γραφείου
Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.
β)την τέλεση πολιτικών γάμων.
7.Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πρίντεζη Αγγελική του Πέτρου, καθ’ ύλην
άμισθη Αντιδήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α]α) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Πολιτικής, πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Πολιτικής Προστασίας
β)την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου πλην
του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και του Τμήματος Παιδικών – Βρεφονηπιακών
Σταθμών του Δήμου.
γ)την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού σφαγείου και
δ) την τέλεση πολιτικών γάμων.
Β] κατά τόπον, τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ποσειδωνίας και ιδίως:
α) την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική
Ενότητα πλην των υπηρεσιών που εποπτεύονται καθ’ ύλην από άλλο Αντιδήμαρχο,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
Δημοτική Ενότητα,
γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην
Δημοτική Ενότητα, και
δ) την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων:1)Βάρης, 2)Ποσειδωνίας και 3)Φοίνικα
και τους εκπροσώπους αυτών για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΙΙ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που
απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

ΙΙΙ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Αληφραγκής Μηνάς του Θεοδώρου, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο
Πιταούλη Ιωάννη του Ελευθερίου.
ΙV. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο
μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

V. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιαδήποτε διοικητική πράξη, απόφαση,
βεβαίωση, κατάσταση, πιστοποιητικό, συμφωνητικό, σύμβαση και κάθε μορφής διοικητικό
έγγραφο που εκδίδεται από τις υπηρεσίες που αυτοί προΐστανται.
VI. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ