Προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουν οι οφειλέτες των δήμων προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης σε έως και 72 δόσεις. Παράλληλα, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει να υποβληθούν και οι αιτήσεις από όσους επιθυμούν να επανενταχθούν στην παλαιά ρύθμιση των 100 δόσεων. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον δήμο μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμοδίου δήμου. Η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων επικυρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης, ενώ οι 100 δόσεις αναβιώνουν με την πληρωμή δύο δόσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023.

• Νέα ρύθμιση 36-72 δόσεων.

1. Οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις είτε σε 37 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% στην πρώτη περίπτωση (των 2 έως 36 δόσεων) ή πλέον 1,5% στη δεύτερη περίπτωση (των 37 έως 72 δόσεων).

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης απαιτείται:

α) Να μην είχε αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1.11.2021 και επιπλέον, εφόσον είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, να μην την έχει απολέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση.

β) Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι τις 31.12.2022.

γ) Κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Οι 100 δόσεις αναβιώνουν με την πληρωμή δύο δόσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023.

3. Ελάχιστη μηνιαία δόση. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, πλην της τελευταίας.

4. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.11.2021, έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι όροι των εν λόγω ρυθμίσεων τηρούνταν κατά την 1.2.2023 και εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 1.2.2023.

5. Εάν υπάρχουν λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από την 1.11.2021, ακόμη και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαχθεί σε αυτήν.

6. Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μιας μηνιαίας δόσης.

• Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, που χάθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, μπορούν να αναβιώσουν κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτές. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καταβληθεί υποχρεωτικά η τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει, καθώς και μία επιπλέον δόση, που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

 

 

 

 

 

Πηγή: kathimerini.gr