Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους 2 (δύο) Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.
Δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής έχουν τα παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (1/9/2023) έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, δηλαδή τα γεννηθέντα από 1/1/2020 έως 1/3/2021 (ΦΕΚ 4249/Β΄/05.12.2017).
Παιδιά γεννημένα το έτος 2019 εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, λόγω της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.
Η παρούσα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu με επισυναπτόμενα αρχεία:
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 15.00, με τους εξής τρόπους:
1. Ηλεκτρονικά μόνο σε μορφή pdf στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails): kprotonotariou@naxos.gov.gr και irmavrou@naxos.gov.gr
2. Με φυσική παρουσία στο Δημαρχείο, στη Χώρα Νάξου (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – αρμόδιες υπάλληλοι: Πρωτονοταρίου Αικατερίνη και Μαύρου Ειρήνη).
Επισημαίνεται ότι τυχόν αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά που υποβληθούν (ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία) κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας (31/05/2023), δε θα γίνουν δεκτές στην περίπτωση που τα ελλείποντα δικαιολογητικά δεν αποσταλούν/προσκομιστούν έως την ώρα λήξης της προθεσμίας (15:00).
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δύναται να υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής για νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών μετά την έναρξη λειτουργίας των Π.Σ, οι οποίες μοριοδοτούνται αυτοτελώς και εξετάζονται, με πρόταξη της αίτησης που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμεί η ικανοποίηση αιτήσεων από τον Πίνακα Επιλαχόντων Νηπίων.

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Με Voucher)

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα συμμετάσχουν και τη σχολική χρονιά 2023-2024 στο Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Οι αιτήσεις για ένταξη στο παραπάνω Πρόγραμμα είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις ΤΡΟΦΕΙΩΝ που υποβάλλονται στον Δήμο και συστήνουμε στους γονείς να υποβάλουν- παράλληλα με την αίτησή τους στον Δήμο- και αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα (όταν ανακοινωθεί η πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) για την παραλαβή αξίας τοποθέτησης (voucher) και την πιθανότερη εξασφάλιση θέσης, καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων των Παιδικών Σταθμών θα καλυφθεί από το προαναφερόμενο Πρόγραμμα. Η φοίτηση των νηπίων με voucher γίνεται χωρίς καταβολή τροφείων.
Δεδομένου ότι δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι και τις 31/3/2021, διευκρινίζεται ότι η έναρξη φιλοξενίας των γεννηθέντων μετά την 1/3/2021 θα γίνεται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 2,5 ετών.
Όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.
Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου θα εκδοθούν και θα αναρτηθούν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ για τους κατόχους Voucher.
Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των γονέων για τις τηρούμενες διαδικασίες (αξιολόγηση αιτήσεων, καταβολή τροφείων, κανόνες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών), έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου τα κάτωθι:
• Η με αριθμό 90/2020 απόφαση Δ.Σ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (περί συστήματος μοριοδότησης / διαδικασίας επιλογής νηπίων με Τροφεία).
• Η με αριθμό 84/2022 απόφαση Δ.Σ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (περί διαδικασίας κατάρτισης Πινάκων Επιλογής νηπίων με «αξία τοποθέτησης» (Voucher) και κάλυψης κενών θέσεων).
• Η με αριθμό 33/2018 απόφαση Δ.Σ. πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί επιβολής τροφείων).
• Η με αριθμό 8/2019 απόφαση πρώην «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (περί Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών).
• Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2285360150 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.