Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την υποβολή πρότασης χρηαμτοδότησης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο νησί.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΧΙΙ του προγράμματος χρηματοδότησης «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καταθέτει πρόταση χρηματοδότησης, με στόχο την εναρμόνισή του με το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς (Πρόγραμμα «Άργος»).

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, συνέταξαν τεχνικό δελτίο προκειμένου να ενταχθεί η πράξη με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του αρθ. 10 του Ν. 4830/2021» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το τεχνικό δελτίο περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα :

Α) «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» συνολικής προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Β) «Προμήθεια οχήματος περισυλλογής αδέσποτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», το οποίο οφείλει να διαθέτει ο Δήμος βάσει της παρ.5(α) του άρθρου 10 του Ν 4830/21, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γ) «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν.4830/2021 (αναγνώστες ηλεκτρονικής σήμανσης–scanners, μέσα ηλεκτρονικής σήμανσης-τσιπάκια, ποτίστρες ,ταΐστρες, δοχεία φαγητού και νερού, περιλαίμια, λάσα κλπ) συνολικού προϋπολογισμού 12.100 ευρώ.

Δ) «Υπηρεσίες παροχής στειρώσεων για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», συνολικού προϋπολογισμού 12.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.