Σε μια περίοδο κατά την οποία η επιχειρηματικότητα έχει υποστεί τις επιπτώσεις από την συνέχιση της πανδημίας COVID-19, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» έρχεται να δώσει ανάσα σε υφιστάμενες αλλά και σε υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, διαθέτοντας πόρους 4.000.000 € .
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση για την «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
• η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
• ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
• η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας, μέσω της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.000.000€. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
Το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο είναι 100.000 € .
Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής κ.ά.
Οι δαπάνες για την κάλυψη μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού μπορούν να ανέλθουν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και το ποσοστό της ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές είναι 100%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%.
Από την πρόσκληση, βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση επιχειρηματιών ή/και ανέργων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία, στη δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.
Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr