Ο Δήμος Πάρου, στα πλαίσια του N. 5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης
οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από
τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.
Ποιες οφειλές αφορά: Στη ρύθμιση του άρθρου 90 Ν. 5036/23, υπάγονται κάθε είδους
οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες μετά την 1 η .11.2021 και έως την 1 η .2.2023 υπό προϋποθέσεις.
Επίσης δίνεται μη δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των άρθρων 110 έως και 117 του
ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που
απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023.
Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής
καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.
Ελάχιστο ποσό δόσης: Ελάχιστη δόση 30€.
Προθεσμία αίτησης: Από 28/03/2023 έως το αργότερο 30/06/2023.
Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται προς τον οικείο δήμο είτε μέσω του δικτυακού
τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του
δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
Αριθμός δόσεων (36 ή εώς 72)
Οι οφειλές μπορούν αν ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που
υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ
χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό
δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της
εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72)
δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο
επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που
χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης
εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο.
Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του
Δήμου Πατέλης Πέτρος (Τηλ. 2284360137) και στο email: p.patelis@paros.gr